PatellaLuksasjon (PL)

Patellaluksasjon (PL)

Bolonka Hill

 

Patellaluksasjon er ikke en sykdom i vanlig klinisk forstand, men heller en anatomisk svakhet ved en hunds knær.

 

I hundeverden er det antatt at dette er arvelig, men hva sier veterinærvitenskapen?

 

Pr.2016 er så langt arvegangen ikke kjent...dvs. hva som fører til denne tilstanden, hvordan og hvorfor. Det hersker en tese om arvelighet innen forskningen, men det er også bred enighet om at miljømessige faktorer spiller en vesentlig rolle. Noen av disse faktorene er foring i oppveksten, aktiviteter og belastninger før hunden er ferdig utvokst og skader i denne fasen av en hunds liv.

 

Uten en kjent arvegang blir det litt vanskelig å bruke begrepet Arvelig. Vi pleier selv å bruke begrepet "Disponert for", som sier noe om at dersom foreldrene lider av denne tilstanden, er sannsynligheten for at avkommet vil utvikle det høyere enn normalen.

 

Hvilken betydning har dette da for avlen i rasen?

 

Den tidligere Norske raseklubben hadde i sine avlskriterier at hunder som skulle ha status 0/0. I våre naboland aksepteres en mild grad, f.eks. 0/1 dersom denne hunden blir parret med en hund med status 0/0.

 

Vi i Bolonka Hill har så langt ikke trengt å bruke hunder med annen status enn 0/0 i vårt oppdrett, og samtlige av våre hunder er undersøkt og har fått status 0/0. vi velger likevel å publisere disse betraktningene fordi denne tilstanden bør tas hensyn til i avlen.

 

I en ideell verden vil selvsagt det riktigste være å kun bruke hunder med status 0/0 i avlen, gitt at vi har såpass mange hunder i genpoolen at det er tilstrekkelig til å holde innavlsproblematikk nede. Vi i Bolonka Hill har vært heldige og fått til nettopp det

 

I en tallmessig liten rase som Bolonka, er vi ikke helt overbevist om at dette er mulig før rasen er blitt tallmessig større. Praksis fra våre naboland og i fra andre tallmessig små raser understreker dette. Vi ser derfor at vi taper genetisk bredde i bestanden for hver tilstand vi utelukker fra avl.

Ethvert individ som utelukkes fra avl representerer et tap av gener...for alltid. EN beslutning om utelukkelse fra avl bør etter vårt syn derfor baseres på en helhetlig vurdering og godt oppdretterhåndtverk og ikke på et enkelt undersøkelsesresultat for en enkelt tilstand.

 

Hvor utbredt er så denne tilstanden hos Bolonka?

 

En gjennomgang av verdens største rasedatabase viser at av i alt 6300 registrerte hunder er 557 undersøkt for PL. Av disse 557 har 26 fått påvist PL... Av disse har 21 av dem har fått påvist en mild grad av PL og 5 har fått påvist en alvorlig grad av PL.

 

Regner vi dette om til prosent, forteller dette at forekomsten blant de undersøkte hundene er på 4,67%, fordelt med 3,77% mild grad og 0,9% alvorlig grad.

 

Vi ser med andre ord at Patellaluksasjon på bakrunn av disse tallene ikke kan anses som et utbredt problem innen rasen.

 

Enkelte oppdrettere vil hevde at utbredelsen i rasen er større, sannsynligvis basert på egen erfaring med valpekjøp. Vi skal ikke gå inn på hvorfor enkelte oppdrettere har opplevd en forhøyet forekomst blant valpene de har valgt ut til eget oppdrett, men nøye oss med å fastslå at overnevnte statistikk representerer samlet erfaring fra oppdretterne og eierne til 577 hunder.

 

En hund undersøkes for PL når den har nådd 1 årsalder. NKK har et system for dette, slik at disse undersøkelsene registreres i DogWeb. EN svakhet ved NKK sitt system er at hunder med undersøkelsen foretatt i andre europeiske land som ofte har strengere krav til undersøkelsen, ikke kan legges inn i DogWeb.

 

Dette vil en se der det f.eks. er parret med en hanne i utlandet eller dersom en avlshund er importert i voksen alder. En ansvarlig oppdretter som kvalitetsikrer sin avl har selvsagt kontrollert denne statusen, og vil kunne legge ved attesten for undersøkelsen på foreldredyr som er undersøkt i utlandet.

JOIN OUR

NEWSLETTER